Anti Money Laundering Directive 4 (AMLD4)

Anti Money Laundering Directive 4

Enige tijd geleden heeft de Europese Commissie de vierde richtlijn omtrent anti-witwassen en terrorisme financiering (AMLD4) goedgekeurd. De AMLD4 is voor een groot deel geïnspireerd op de aanbevelingen en verbeterpunten van de Financial Action Task Force (FATF).

De invoering van de vierde anti-witwasrichtlijn zal gevolgen hebben voor de wet- en regelgeving waar (financiële) instellingen aan moeten voldoen. In het bijzonder zal dit gevolgen hebben voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Logischerwijs zal een gewijzigde invulling van de Wwft betekenen dat procedures en processen in de bedrijfsvoering van (financiële) instellingen opnieuw tegen het licht moeten worden houden.

Risico gebaseerde benadering

De basis voor een goede beheersing van alle witwas- en terrorismerisico’s is een compleet risico assessment. Vanuit AMLD4 is dit vereist voor de Europese Unie, de lidstaten (nationaal niveau) en op organisatieniveau.

De Anti Money Laundering wetgeving (AML) noemt het bovenstaande de ‘drie-taps-raket van risicobeheersing’. Deze risk based approach vereist dat iedere organisatie eerst naar de bron, namelijk de risico’s, kijkt en vervolgens de juiste maatregelen treft om de risico’s van witwassen en terrorisme financiering te beheersen. Deze risico assessment moet volgens de richtlijn gedocumenteerd, up-to date en beschikbaar zijn voor een audit.

Aanscherping PEP en UBO

Het begrip Politically Exposed Persons (PEP) is verder uitgebreid. In de AMLD4 wordt de reikwijdte van het begrip PEP verder verruimd tot lokale PEP’s. Voor de AMLD4 kon worden volstaan met het identificeren van buitenlandse PEP’s welke woonachtig zijn buiten en binnen Nederland. Voor bedrijven heeft dit aanzienlijke gevolgen aangezien door deze verscherping het aantal PEP’s fors zal toenemen. Alle PEP’s zowel lokaal als internationaal zullen nu een verplichte en uitgebreide due dilligence moeten ondergaan, zonder uitzonderingen. Daarnaast zal in dit geval ook een onderzoek moeten worden gedaan naar de herkomst van het vermogen van deze PEP’s.

Eén van de belangrijkste wijzigingen naar aanleiding van de AMLD4 zal waarschijnlijk betrekking hebben op de Ultimate Beneficial Owner (UBO) van een rechtspersoon. Voorheen werd in de wet gedefinieerd dat alleen UBO’s die meer dan 25% van de aandelen bezitten voor identificatie en verificatie in aanmerking komen. Dit vereiste wordt onder de AMLD4 aangepast naar een minimumvoorschrift. Hierdoor kunnen mogelijk ook lagere percentages als basis dienen voor de kwalificatie van UBO’s.

UBO-register

Een andere grote verandering die het verdient om hier los behandeld te worden is de invoering van een ‘’UBO-register’’. De Financial Intelligence Unit (FIU) van elke lidstaat zal een register moeten bijhouden waarin alle UBO’s worden geregistreerd. Dit register kan dan onder ander door financiële ondernemingen worden geraadpleegd om UBO’s makkelijker in kaart te brengen. Welke vorm dit register exact aan gaat nemen en welke instellingen en instanties toegang hiertoe zullen hebben blijft nog wel de vraag. Het register zal in ieder geval toegankelijk zijn voor overheidsinstanties, FIU’s, meldingsplichtige instellingen en personen met een ander legitiem belang.

Uitbreiding reikwijdte Richtlijn

Daarnaast is de reikwijdte van de AML in AMLD4 verder uitgebreid. Eén van de meest ingrijpende wijzigingen is dat de gronddelicten voor witwassen worden uitgebreid met fiscale delicten. Dit betekent dat binnen de gehele EU fiscale misdrijven, net als bijvoorbeeld wapen- en drugshandel, ook worden gezien als een misdrijf waarmee crimineel vermogen gegeneerd kan worden dat kan worden witgewassen.

Tevens is het aantal meldingsplichtige instellingen die onder de anti-witwasrichtlijn vallen verder uitgebreid. Dit betreft onder andere de aanbieders van kansspelen en handelaren in zaken van grote waarde die cashbedragen accepteren van €10.000,- (voorheen €15.000).

Sancties door toezichthouder(s)

De vernieuwde AMLD4 geeft toezichthouders meer mogelijkheden tot het sanctioneren van instellingen die zich niet aan de richtlijn houden. Indien CDD-vereisten meerdere keren niet zijn nageleefd kan de toezichthouder overgaan tot het opleggen van boetes die kunnen oplopen tot 1.000.000 euro. Voor financiële instellingen kan de boete oplopen tot 5.000.000 euro of 10% van de jaarlijkse omzet.

Bent u al voorbereid?

Heeft u al nagedacht over de gevolgen van AMLD4 voor uw organisatie? Of heeft u momenteel te weinig kennis of capaciteit en wilt u graag in control komen? BrightStone Group is u graag van dienst. Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.