Payment Service Directive 2 (PSD2)  

Payment Service Directive 2 (PSD2)  

De markt voor betaaldiensten is de laatste jaren in een hoog tempo aan het veranderen. Om deze reden is in 2016 de Europese betaalrichtlijn opnieuw onder de loep genomen. De Payment Service Directive 2 (PSD2) is dan ook een herziening van de eerdere Payment Services Directive uit 2007 (PSD1). Dit is een Europese richtlijn die het betalingsverkeer van consumenten en bedrijven reguleert. Deze Europese regelgeving zal door elk EU-land opgenomen dienen te worden in de nationale wetgeving. Verder wordt de PSD2 ook nader uitgewerkt in technische normen en richtlijnen voor banken en andere bedrijven die betaaldiensten aanbieden.

Wat wordt er geregeld in PSD2

De PSD2 verplicht betaaldienstverleners om, als klanten hiervoor toestemming geven, de particuliere betaalrekening(en) toegankelijk te maken voor bedrijven. Indien deze bedrijven in het bezit zijn van de juiste vergunning kunnen klanten vervolgens ook via deze bedrijven betalingen doen. Concreet betekent dit dat wanneer een online aankoop wordt gedaan het bedrijf waar deze aankoop wordt gedaan direct een betaling kan doen zonder tussenkomst van of doorverwijzing naar een bank. Hierdoor wordt informatie omtrent betaalrekeningen inzichtelijk voor derden partijen. Een vanzelfsprekend gevolg is dat de identificatie van de rekeninghouder, de veiligheid van de transactie en de bewaking van de privacy van de rekeninghouder onderworpen gaan worden aan stringentere regelgeving.

Vergunning PSD2

Betaaldienstverleners die momenteel beschikken over een PSD1 vergunning zullen moeten voldoen aan de nieuwe vereisten die worden gesteld door PSD2. Indien betaaldienstverleners de nieuwe diensten willen aanbieden zullen zij eveneens een vergunning moeten aanvragen. De DNB zal de huidige betaalinstellingen die onder de PSD1 een vergunning hebben actief informeren over de nadere vereisten die PSD2 stelt aan de bedrijfsvoering.

Toezicht PSD2

De DNB erkent dat de concurrentie binnen de markt voor betaaldiensten momenteel erg groot is. Hierdoor staan onder andere die winstmarges binnen deze markt erg onder druk. De grote groei die momenteel plaatsvindt binnen de betaaldiensten heeft ertoe geleid dat het toezicht verder is uitgebreid. De DNB kijkt hierbij voornamelijk naar hoe de systematische risico’s die betaalinstellingen lopen worden ingevuld en welke beheersmaatregelen hiervoor zijn genomen. Deze ontwikkeling is gedurende de tweede helft van 2017 gestart en zet in 2018 verder door. Daarnaast stuurt de DNB, net als binnen andere sectoren, op een periodiek overleg met de verschillende betaalinstellingen.

De European Markets Infrastructure Regulation (EMIR) is een Europese regelgeving die ervoor zorgt dat handelen in Over The Counter (OTC) derivaten transparanter en veiliger wordt. De regelgeving heeft betrekking op alle derivatencontracten en op alle contractspartijen in een derivatencontract.

De EMIR is sinds 16 augustus 2012 van kracht en BrightStone Group kan u helpen compliant te zijn aan deze regelgeving. Meer weten? Wij denken graag met u mee. Neem gerust contact met ons op.