Systematische Integriteit Risico Analyse (SIRA)

SIRA

De Systematische Integriteit Risico Analyse (SIRA) van financiële instellingen is de basis voor het waarborgen van een integere bedrijfsvorming en het voorkomen van betrokkenheid bij financieel-economische criminaliteit. De Nederlandse Bank (DNB) verwacht van financiële instellingen dat zij op basis van de geïdentificeerde risico’s beleid opstellen en doeltreffende maatregelen nemen om deze risico’s te mitigeren en controleren. Een effectieve en doeltreffende SIRA draagt hier volgens de DNB aan bij.

In het verleden heeft De Nederlandse Bank meermaals onderzoek gedaan naar de SIRA. Uit deze onderzoeken is gebleken dat de vertaling van de SIRA naar de praktijk niet altijd voldoende is. De DNB is van mening dat de SIRA momenteel nog onvoldoende benut wordt voor de daadwerkelijke afweging en beheersing van integriteitsrisico’s. Nog te vaak stelt de DNB vast dat er een discrepantie tussen de opzet van de SIRA enerzijds en de invulling van een integere bedrijfsvoering en de poortwachtersfunctie anderzijds.

Toezicht op de SIRA

Gedurende de tweede  helft van 2016 heeft de DNB onderzoek gedaan naar de inhoud van verschillende SIRA’s en de werking hiervan in de praktijk. Dit onderzoek heeft er onder andere toe geleid dat er verdere guidance is uitgebracht omtrent de ‘’integrity risk appetite’’.

Afgelopen jaar (2017) zijn er door de DNB vier onderzoeken gestart naar de SIRA van verschillende (financiële) instellingen. Binnen deze onderzoeken heeft de DNB vanuit verschillende perspectieven gekeken naar het gebruik, de werking en het beheersing beleid van de SIRA. Deze vier onderzoeken hadden als voornaamste doel om nader in kaart te brengen in hoeverre de SIRA leidt tot een correcte risicoafweging en een passend beheersingsbeleid.

Om dit verder in kaart te brengen heeft de DNB onderzoek gedaan naar de doorwerking van de risicoanalyse bij:

  • de integriteitscultuur bij banken, verzekeraars en trustkantoren voor zover zij te maken hebben met ingrijpende organisatorische veranderingen;
  • de ontwikkeling van nieuwe producten. Dit onderzoek is gedaan bij een selectie van banken;
  • de initiatieven op het gebied van fintech bij banken en betaalinstellingen (voortvloeiend uit de aanstaande PSDII);
  • de beheersing van het risico op belangenverstrengeling bij een selectie van pensioenfondsen en zorgverzekeraars.

Toezichtfocus 2018

In 2018 doet de DNB nader onderzoek naar de invulling van de SIRA in de praktijk. De DNB toetst hiermee hoe (financiële) instellingen de uitkomsten van de SIRA laten doorwerken naar de praktijk. Hierbij zal worden gekeken naar zowel de risicoafweging als de getroffen beheersmaatregelen. De focus van de DNB zal vooral komen te liggen op de belangrijkste risico’s die samenhangen met het unieke profiel van de geselecteerde instellingen.

Bovengenoemd onderzoek zal zich nadrukkelijk richten op alle onder toezicht staande sectoren en op basis van de verschillende risicoprofielen zal de DNB per sector bepalen welke risico’s en welke financiële instellingen bij het onderzoek worden betrokken. Naast een onderzoek naar de documentatie omtrent de SIRA is de DNB ook voornemens om ‘on sight’ onderzoek uit te gaan voeren naar de feitelijke werking van het beheersingskader.

Meer weten over SIRA of zaken die hiermee verband houden? BrightStone Group denkt graag met u mee. Neem gerust contact met ons op.