Wet Toezicht Trustkantoren 2018 (WTT18)

Wet Toezicht Trustkantoren 2018 (WTT18)

In de afgelopen jaren heeft de trustsector nog meer dan voorheen onder het vergrootglas gelegen. Verschillende incidenten waaronder de ‘Panama Papers’, hebben ertoe geleid dat de Parlementaire ondervraging commissie meerdere deskundigen en getuigen heeft gehoord. Daarnaast is ook de DNB gehoord. De DNB heeft tijdens deze ondervraging haar zorgen geuit over de trustsector. De DNB stelt dat ondanks haar toezichtinspanningen, er nog teveel problemen spelen binnen de trust sector. Ook heeft de DNB gepleit voor meer mogelijkheden tot het intrekken van vergunningen en andere toezicht-interventies.  Zodoende zullen trustkantoren die niet aan de aangescherpte regelgeving kunnen of willen voldoen langzaam van het toneel verdwijnen.

WTT 2018

De Wet Toezicht Trustkantoren 2018 (WTT2018) zal leiden tot een toenemende regulering van de trust sector. De belangrijkste wijzigingen binnen de WTT2018 hebben betrekking op de aandacht die binnen de sector moet komen voor de uitvoering van de poortwachtersfunctie, het cliëntenonderzoek en de integriteit. Momenteel is het onderzoek dat trustkantoren naar hun cliënten uitvoeren vaak nog onvoldoende. Zij zullen zich meer moeten inspannen om hun klanten beter te leren kennen en zodoende te voorkomen dat de dienstverlening gebruikt wordt voor het witwassen van geld of het financieren van terrorisme. Om dit te bereiken zal er op verschillende vlakken een professionaliseringsslag moeten plaatsvinden. Trustkantoren zullen in de rol van poortwachter dan ook uitgebreider onderzoek moeten doen naar de beweegredenen van cliënten en waarom zij toegang willen tot ons financiële stelsel.

Naast dat er een gedegen onderzoek moet komen naar de integriteit van cliënten, is ook de integriteit binnen het trustkantoor zelf van belang. De normen voor een integere en beheerste bedrijfsvoering die voortvloeien uit de Wet Financieel Toezicht gaan dan ook voor de trustsector gelden.

Toezicht

De DNB stelt derhalve dat zij haar risico-gebaseerde toezichtaanpak op de trustsector zal intensiveren en dat dit merkbaar zal zijn voor alle trustkantoren. Naast dat de DNB instelling-specifiek toezicht zal toepassen met betrekking tot de activiteiten van trustkantoren, maakt dit toezicht ook onderdeel uit van de sector-overstijgende prioriteiten. In het bijzonder zullen er onderzoeken worden gedaan in het kader van financieel economische criminaliteit, terrorismefinanciering en de Sanctiewet 1977.

Voor wie geldt de WTT2018?

De WTT is van toepassing op alle trustkantoren. De WTT2018 is ook relevant voor financiële tegenpartijen zoals, banken, verzekeraars, herverzekeraars, pensioenfondsen, premiepensioeninstellingen en beleggingsinstellingen.

BrightStone Group

Bent u al voorbereid op de wijzigingen die de WTT2018 met zich meebrengen? Wellicht heeft u momenteel te weinig kennis of capaciteit en wilt u graag in control komen? BrightStone Group is u graag van dienst. Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.