De integrale benadering van Compliancy

brightstone_group_frans_ruttenKennisportal compliancecarriere.nl interviewde Frans Rutten, Managing Director van BrightStone Group. Hieronder staat de uitwerking van dit interview weergegeven.

‘Wanneer zich een incident voordoet gerelateerd aan compliancy bij een beursgenoteerde onderneming, is de financiële maar ook de immateriële schade (aan de reputatie of het imago) nauwelijks te overzien’, aldus Frans Rutten. Hij vervolgt: ‘Er zijn veel en recente voorbeelden van ondernemingen die hierom op de vingers getikt zijn: KPMG heeft er bij een van haar relaties een schaduwboekhouding op na gehouden. Barclays heeft te maken gehad met de Libor affaire. Tijdige controle en adequaat ingrijpen had deze affaires kunnen voorkomen. De essentie hierbij is de juiste integratie van wet- en regelgeving in de bestaande cultuur en bedrijfsvoering.’

Frans Rutten is één van de oprichters van BrightStone Group. ‘Onlangs werden wij gevraagd om voor een van onze relaties een quickscan uit te voeren omtrent de kwaliteit van haar pensioendossiers. Uitgangspunt hierbij was het voldoen aan de ‘AFM leidraad tweede pijler pensioenadvisering’. Na een steekproef bleek bij sommige dossiers de noodzakelijke informatie in te beperkte mate aanwezig te zijn om te voldoen aan de daartoe gestelde eisen door de AFM. Op grond van dit resultaat hebben wij samen met de opdrachtgever het normenkader kritisch onder de loep genomen en een gap-analyse uitgevoerd. Vervolgens hebben wij een projectplan opgesteld om de compliancy van de dossiers te garanderen. Deze casus geeft aan dat deze relatie onvoldoende inzicht had in het mate van compliancy van haar dossiers.’

Stakeholder management
‘De rol van de diverse toezichthouders, zowel nationaal als internationaal, wordt bij veel ondernemingen steeds groter. De ervaring bij soortgelijke trajecten leert dat opdrachtgevers vaak starten met het samenstellen van een projectteam zonder zich goed te realiseren welke stakeholders hierbij betrokken moeten worden. Dit resulteert vaak in weerstand bij diverse afdelingen binnen de organisatie. Volgens BrightStone Group vraagt een dergelijke situatie om een integrale benadering.’

‘Het samenstellen van een stuurgroep waarbij niet alleen de compliance officers, risk managers en managers betrokken zijn, is daarom essentieel. Senior management blijft uiteindelijk verantwoordelijk voor het naleven van compliancy in de praktijk. Voorbeeldgedrag en kennis van de specifieke dossiers zijn vereisten voor het management om tot een duurzame en door de organisatie gedragen werkwijze te komen. Immers, de top van een organisatie moet zelf overtuigd zijn van de noodzaak om regels en richtlijnen te moeten volgen om hiermee een kwalitatief goede dienstverlening aan klanten te kunnen aanbieden.’

Multidisciplinair
BrightStone Group handelt vanuit de overtuiging dat het samenstellen van een multidisciplinair team en het denken in scenario’s randvoorwaarden zijn voor het succesvol oplossen van uitdagingen op het gebied van compliancy. ‘Het samenstellen van multidisciplinaire teams heeft grote voordelen t.o.v. traditionele teams waarbij expertise wordt ingewonnen vanuit één domein. Juist de invalshoek vanuit… <lees meer>